BotilbudKollegiet Svanholmsvej

Kollegiet Svanholmsvej

Fakta

 Kollegiet Svanholmsvej 15, 1905 Frederiksberg C, Tlf. nr. 3821 3888

 Forstander: Niels Henrik Jensen mobil nr. 2898 3896. 

 Faglig leder: Lise Kivijervi, mobil nr. 2898 0281

 Antal pladser: 13

Om Kollegiet: 
Kollegiet er et midlertidig botilbud efter Servicelovens § 107. Kollegiet er et botilbud uden døgndækning. Der er personale tilgængelig fra 07.00 til 20.00 i hverdagene, samt søndag fra 10.00 til 15.00.

Kollegiet modtager borgere med psykiske lidelser, psykosociale problemstillinger, udviklingshæmning, opmærksomhedsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser og autismespektrum forstyrrelser. Det er plads til 13 borgere, og det bor både kvinder og mænd på Kollegiet. 

 Fælles for beboergruppen er, at de som følge af deres psykiske tilstand du, er udfordret på flere områder i hverdagen.  Problemstillingerne kan vise sig gennem mangelfuld evne til at forholde sig til hverdagens mange gøremål, og til at håndtere de udfordringer - store som små, som livet i al sin ”almindelighed” bringer med sig. Ensomhed og manglende netværk, mange og tilbagevendende indlæggelser, mangelfuld evne til at indgå i sociale sammenhænge og fællesskaber, oplevelse af manglende livsindhold og generelt dårlig evne til at skabe et liv baseret på egne drømme og målsætninger. 

Beboerne kan have et misbrug, men for at bo på Kollegiet, skal dette kunne ses på som en sekundær problemstilling. 

Det overordnede mål med et midlertidigt ophold på Kollegiet, er at skabe afklaringer/vurderinger  af beboernes ressourcer og øge den enkeltes muligheder for at leve et mere selvstændig liv, gennem fokuseret pædagogisk arbejde  i forhold til bolig, økonomi, uddannelse, beskæftigelse. .

Der visiteres fra den centrale myndighed i Kommunen til Kollegiet. Hvis en borger ønsker at bo på Kollegiet skal vedkommende tage kontakt til  modtageteamet i kommunen. 

Den faglige tilgang: 

Kollegiets menneskesyn er holistisk, vi ser mennesket som en helhed med både muligheder og begrænsninger. Kollegiet efterlever en faglig linje om at beboeren  selvbestemmende i eget liv. Vi mener at alle kan udvikle sig positivt (jf. recovery tilgang) og den anerkendende tilgang er en bæresten i samværet. Den pædagogiske tilgang på Kollegiet er, at beboeren selv har ansvar for eget liv (myndig) og vores støtte går på, at beboeren i større og større udstrækning selv tager lederskab, og udvikler evner til at tage kompetente / hensigtsmæssige valg (hjælp til selvhjælp). Beboeren bestemmer selv hvad der skal defineres som livskvalitet, og hvad der forbindes med det gode liv. 

Det er personalets opgave at skabe et rehabiliterende miljø, med gode rammer for læring og udvikling. Målet er at bringe beboeren i en position, hvor denne har mulighed for en personlige udvikling, og en bevidsthed om egne  kompetencer til at mestre et hverdagsliv. 

Beboerne har meget forskellige udfordringer, men fælles for dem er, at de profiterer af at bo i et fællesskab, hvor det med individuel indsats i strukturerede rammer, både kan trænes i sociale færdigheder og arbejdes struktureret i forhold til de konkrete og individuelle problemstillinger. 

Det pædagogiske arbejde på Kollegiet:
Inden indflytning, er der i samarbejd med sagsbehandler udarbejdet en VUM udredning, som danner grundlag for det aktuelle støttebehov. Med udgangspunkt i denne, fastsættes målene for beboerens ophold. 

 Efter indflytningen udarbejdes delmål for det pædagogiske arbejde. Delmålene beskriver hvordan Kollegiet i samarbejde med beboeren vil omsætte planen i dagligdagen. Planerne revideres med jævne mellemrum på baggrund af de opnåede resultater. Oplysninger fra andre samarbejdspartnere eks. distriktspsykiatrisk center, Opus, rådgivningen, jobcenter, ydelsescenter, m.m. beskæftigelsestilbud, egen læge mv, kan få betydning for den individuelle indsats. 

 Som beboer på Kollegiet vil du opleve at mange forskellige pædagogisk metoder tages i brug. KRAP og Åben Dialog, er eksempler på dette. 

  •  KRAP er kendetegnet ved at tage udgangspunkt i den anerkendende tilgang, at have en systematisk inddragelse af kognitive teorier og behandlingsformer, samt ved en udpræget vægt på det positive, og det der virker. KRAP er en metode som hjælper mennesker til at blive bevidst egne leveregler – både de gode og de mindre gode, samt at se udviklingspotentialer og årsagssammenhænge. 
  • Åben Dialog er en netværksorienteret tilgang, hvor en borger med psykiske vanskeligheder kan invitere sit private og professionelle netværk til dialog. Tankegangen bag Åben Dialog er, at forandringer og løsninger opstår i en dialog med borgerens netværk. I Åben Dialog vægter alle udsagn lige, og den professionelle rolle er ikke at søge løsninger og være ekspert, men at give et fagligt perspektiv, som kan supplere borgerens eget og resten af netværkets perspektiv. 

For at beboeren skal få mest mulig ud af sit ophold på Kollegiet, har vi fokus på mange forskellige aktiviteter. Aktiviteterne skal på forskellige måder, give mening i beboerens hverdag, og overordnet set skal aktiviteterne, understøtte Kollegiets helheds tilgang til mennesket.

Kollegiet definerer begrebet aktivitet bredt. Aktiviteter er "det vi gør" på Kollegiet. En aktivitet kan derfor være helt almindelige hverdagslige gøremål, som for eksempel at deltage i madlavningen, på husmøder eller på anden måde være behjælpelig for at få hverdagen til at fungere. Det kan også være støtte til struktur på sin hverdag, til personlig hygiejne eller støtte til hushold.

En aktivitet kan også være et planlagt fritidsgøremål, som for eksempel at deltage i en udflugt, motionsaktiviteter, eller at melde sig til et kursus, undervisning eller et foredrag. Det vægtes at der er plads til spontane aktiviteter, da overskuddet, lysten, stemningen og ikke mindst vejret, ofte er bidragende til at gode forslag kommer ”helt ud af det blå”. 

Vi tror på at netværk skabes gennem at gøre ting sammen, og at have samme interesser.

Aktiviteterne følger ofte kalenderens rytme. Om sommeren arrangeres eksempelvis picnic i en af Københavns parker, mens efteråret ofte kalder på indendørs aktiviteter. Vi følger årets traditioner og arbejder med temaer, som hører traditionerne til, for eksempel holder vi julefrokost og påskefrokost. 

Beboerne er medbestemmende  i forhold til aktiviteter, både hvilke aktiviteter som skal arrangeres, og til at gennemføre aktiviteten. Beboerne kan gøre sin indflydelse gældende på husmøder og i individuelle samtaler. Det arrangeres aktiviteter som tilbydes fællesskabet og den enkelte beboer individuelt. Hvilke aktiviteter som arrangeres, afhænger af beboernes ønsker, men som eksempler kan nævnes filmaftener, debatgruppe, tegne / malegrupper,  bagegruppe og havegruppe. Beboerne arrangerer også aktiviteter som ikke involverer personalet. 

Udover de aktiviteter som på en eller anden måde involverer Kollegiet, ser vi det som vigtigt at beboerne individuelt har aktiviteter udenfor Kollegiet med det netværk som giver mening for beboeren.

De fysiske forhold: 
Kollegiet ligger i hjertet  af Frederiksberg, tæt på det hyggelige Gl. Kongevej med forretninger og cafeer, og tæt på København centrum. Der er god tilgang offentlig transport, med bus, metro, tog i tæt nærhed. Hele København, med byens mange faciliteter, bliver på den måde let tilgængelig for beboerne.

Huset er et gammelt smukt hus som er opført i 1878 og som tidligere har været benyttet som grundtvigiansk højskole. Der er plads til 13 beboere fordelt på 3 etager. Hver beboer har sit eget værelse. På hver etage er der er fælles køkken, samt bad og toiletfaciliteter. Udover dette er der tilgængelig fællesstuer, tilhørende fælleskøkken som bruges til fællesarrangementer. Der er desuden indrettet trænings-rum, vaskerum og en hyggelig lille forhave med mulighed for at grille, dyrke blomster og opholde sig. Træningsrummet er åbent i medarbejdernes arbejdstid. I rummet er der 4 forskellige træningsmaskine.

Værelserne varierer fra 12-16 kvadratmeter. Boligerne er nymalet ved indflytningen, og man medbringer selv inventar. Der er mulighed for at oprette Internet via mobilt bredbånd.

 

Tilsyn:
Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Bostedet.