BotilbudHuset på Lindevej

Huset på Lindevej

Fakta:

Adresse: Huset Lindevej 13. 1877 Frederiksberg

Tlf: 3325 2781

Leder: Mia Bang-Pedersen

Pladser: 7 døgnpladser

Takst: Døgntakst 3.497 kr.

Om tilbuddet:
Lovgrundlag om social service § 108. Botilbud for 7 voksne med Autismespektrumforstyrrelser karakteriseret ved kombinationer af diagnoser/funktionsforstyrrelser (fx autisme/OCD). Borgerne har desuden mental retardering i let/moderat til svær grad. Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år.

Beboergruppen har forskellige udviklingsperspektiver, idet der - i store træk, men ikke entydigt - er:

 • en yngre gruppe, for hvem det er relevant at have udviklingsplaner mhp.  generel  forbedring af funktionsevnen
 • en beboer gruppe, hvor det primære mål er at vedligeholde funktionsevnen
 • nogle få beboere, for hvem der er et stigende pleje- og omsorgsbehov

Husets faglige målsætninger:
Målsætningen for aktivitetsområdets kerneydelser er opstillet i en Forandringsteori, der er udviklet og formuleret på tværs af institutionerne på handicapområdet. Som overordnet målsætning er formuleret øget livskvalitet og herunder tre ønskede effekter for borgerne på lang sigt:

 • Øget selvværd
 • Øget selvstændighed
 • Forbedrede sociale relationer

Husets mission er at skabe gode liv for borgerne i et miljø som både tager afsæt i autismefaglig viden og i beboernes individuelle behov. Det gode liv skabes bl.a. ved, at yde individuel støtte i forbindelse med vores kerneydelser, som tager udgangspunkt i vores teoretiske grundlag TEACCH ( treatment and education of autistic and related communication handicapped children)- principper. Principper omfatter en række områder, som er basale i det daglige arbejde med mennesker med autisme.

I Huset arbejdes med KRAP. KRAP er et integreret socialpædagogisk system som udspringer af erfaring med praksis. Hensigten med KRAP er at bibringe borgerne på bostedet en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og derigennem opnå højere livskvalitet. Metoden sigter mod at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer og hjælpe det pædagogiske personale med at få øje på egne forståelser, sammenhænge mellem adfærd og praksis og på borgernes udviklingspotentiale.

Om området/boligerne: 
Huset Lindevej er fra 1890´erne. Huset består af tre etager, er bygget i røde mursten og har glaserede, sorte tegl på taget. På husets højre side er indkørslen som fører ind til en bagvedliggende brostensbelagt gård der hovedsageligt bruges til parkering. 

Huset har plads til 7 beboere med eget værelse. Værelserne er mellem 22 og 45 m² og er fordelt med to værelser i stueetagen og fem værelser på 1. sal. Et af værelserne i stueetagen har eget bad og toilet. De øvrige beboere deles om tre badeværelser fordelt med yderligere et badeværelse i stueetagen og to på 1. sal. I huset er der endvidere fælleskøkken, spisestue, tv-stue, udestue, vaskerum og aktivitetslokaler/værksted.

Fra hoveddøren er der en lille trappe op til hallen. Hallen er smuk med åbning i to sales højde og en stor guldlysekrone hængende fra loftets midte.

De to værelser i stueetagen samt fællesarealerne på denne etage er indrettet til brug for fysisk handicappede. Det ene af værelserne ligger med indgang fra hallen. Til højre for værelset er en dør til en stue som både benyttes som spisestue og mødelokale i forbindelse med planlægning af aktiviteter mv. Gennem endnu en dør er der adgang til tv-stuen, hvis gulv er belagt med samme lyse træsort som i spisestuen. Fra tv-stuen er der endvidere ad mellemgang i forbindelse til en beboers værelse. Dette værelse har eget toilet og bad. Mellemgangen har en dør til terrassen. På terrassen står havemøbler, og på trappen ned til haven er installeret en mekanisk lift som dagligt bliver brugt af husets kørestolsbrugere. I køkkenet er der et indhak, hvor der står et bord med fire stole. 

På 1. sal er der på trappens højre side en svalegang, som fører til tre værelser fordelt med henholdsvis to værelser i den fjerneste ende og et umiddelbart til højre i svalegangen. Til omtalte tre værelser på svalegangen hører et badeværelse. Der er toilet, håndvask, bidet og bruseniche. På den anden side af trappen i hallen er der et personalekontor og de sidste to værelser. De to sidstnævnte værelser deler et badeværelse.

Kælderen: Her er der møderum, vaskekælder, lille køkken, opbevaringsrum m.m.

Udendørsarealer: Til huset hører en stor have med gammel beplantning (frugttræer og buske). Haven går fra parkeringsarealet på højre side af huset og hele vejen rundt om huset. Bagest i haven er der i forlængelse af den dobbelte garage et skur hvori der opbevares haveredskaber.

Ydelser og samværsaktiviteter:
Kerneydelsen er socialpædagogisk støtte. I den daglige praksis omfatter socialpædagogisk støtte en lang række aktiviteter, som retter sig mod forskellige funktionsområder:

 • ADL, herunder hygiejne og forplejning
 • helbred
 • psykiske, intellektuelle og sociale funktioner
 • økonomi
 • færden uden for hjemmet
 • uddannelse og beskæftigelse
 • fritidsaktiviteter

Visitation
Visitation til bostedet foregår gennem Frederiksberg Kommune.

Tilsyn
Socialtilsyn Syd fører tilsyn med bostedet.