BotilbudHuset på Dronningensvej

Huset på Dronningensvej

Fakta:

Adresse: Huset Dronningensvej 26, 2000 Frederiksberg

Tlf: 3833 3367

Leder: Sanne Victoria Mylenberg

Pladser: 6 døgnpladser

Takst: Døgntakst 3.497 kr.

Om tilbuddet:
Lovgrundlag om social service § 108. Botilbud for 6 voksne med Autismespektrumforstyrrelser karakteriseret ved kombinationer af diagnoser/funktionsforstyrrelser (fx autisme/OCD). Borgerne har desuden mental retardering i let/moderat til svær grad. Tilbuddet henvender sig til borgere over 18 år.

Beboergruppen har forskellige udviklingsperspektiver, idet der - i store træk, men ikke entydigt - er

 • en yngre gruppe, for hvem det er relevant at have udviklingsplaner mhp.  generel  forbedring af funktionsevnen
 • en beboer gruppe, hvor det primære mål er at vedligeholde funktionsevnen
 • nogle få beboere, for hvem der er et stigende pleje- og omsorgsbehov

Husets faglige målsætninger. Målsætningen for aktivitetsområdets kerneydelser er opstillet i en Forandringsteori, der er udviklet og formuleret på tværs af institutionerne på handicapområdet. Som overordnet målsætning er formuleret øget livskvalitet og herunder tre ønskede effekter for borgerne på lang sigt:

 • Øget selvværd
 • Øget selvstændighed
 • Forbedrede sociale relationer

Husets mission er at producere gode liv for borgerne i et miljø som både tager afsæt i autismefaglig viden og i beboernes individuelle behov, samt tryghed for deres forældre og pårørende. Det gode liv skabes bl.a ved, at yde individuel støtte i forbindelse med vores kerneydelser, som tager udgangspunkt i vores teoretiske grundlag TEACCH. ( treatment and education of autistic and related communication handicapped children) principper. Principperne omfatter en række områder, som er basale i det daglige arbejde med mennesker med autisme.

I Huset arbejdes med KRAP. KRAP er et integreret socialpædagogisk system som udspringer af erfaring med praksis. Hensigten med KRAP er at bibringe borgerne på bostedet en større personlig og social kompetence, så de bedre kan udfolde sig socialt og samfundsmæssigt og derigennem opnå højere livskvalitet. Metoden sigter mod at sætte et positivt og anerkendende fokus på menneskers ressourcer og hjælpe det pædagogiske personale med at få øje på egne forståelser, sammenhænge mellem adfærd og praksis og på borgernes udviklingspotentiale.

Om området/boligerne:
Huset Dronningensvej ligger på en stille vej i et gammelt villakvarter. Der er tre etager herunder kælder, stueetage og 1. sal. Huset er af ældre dato i gule mursten, gråt skifertag og hvidmalede vinduer og døre. Huset har plads til seks beboere med eget værelse. Værelserne er på mellem 10 og 25 m² og er placeret med to værelser i stueplan og fire på 1. sal. I kælderen er der møderum, vaskerum og personaletoilet med bad. 

Stueetagen: Er udover de to værelser indrettet med køkken, opholdsrum, spisestue, badeværelse og et kontor. Køkkenet er placeret på højre side inden for hoveddøren og har spiseplads til to personer. Spisestuen ligger for enden af gangen.  Gennem en dobbelt fyldningsdør er en opholdsstue som primært bruges til tv-stue.

Trappen ved hoveddøren fører til 1. sal. Der er  fire værelser og et badeværelse, samt et rådighedsværelse for personalet. 

I kælderen er der et møderum, vaskerum, personaletoilet med bad.  Da der er mange trapper i huset, er der ikke mulighed for at bo i Huset Dronningensvej hvis man er gangbesværet.

Huset ligger trukket tilbage fra vejen. Der er et drivhus, cykelskur og redskabsrum.

Ydelser og samværdsaktiviteter:
Kerneydelsen er socialpædagogisk støtte. I den daglige praksis omfatter socialpædagogisk støtte en lang række aktiviteter, som retter sig mod forskellige funktionsområder:

 • ADL, herunder hygiejne og forplejning
 • helbred
 • psykiske, intellektuelle og sociale funktioner
 • økonomi
 • færden uden for hjemmet
 • uddannelse og beskæftigelse
 • fritidsaktiviteter

Visitation
Visitation til bostedet foregår gennem Frederiksberg Kommune.

Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med bostedet.